Реформа прав власників облігацій в Україні

Це другий матеріал із серії публікацій, що стосуються нещодавно прийнятого Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» (Закон). Закон набув чинності 16 серпня 2020 року та запровадив цілу низку реформ у сфері ринків капіталу (у попередній публікації йшлося про реформу у сфері деривативів та неттінгу).

У цьому огляді йдеться про реформу колективних прав власників облігацій, яка була підготовлена за підтримки ЄБРР та за участі Sayenko Kharenko як юридичного радника ЄБРР. Запроваджена Законом реформа запрацює з 1 липня 2021 року та встановить загальні правила щодо здійснення колективних дій власниками облігацій, а також надасть останнім кращі можливості для доступу до інформації та здійснення контролю як щодо облігацій, так і щодо емітента.

Завдяки регулюванню порядку здійснення колективних дій власниками облігацій через збори власників та адміністратора випуску, а також завдяки введенню на законодавчому рівні поняття дефолту за облігаціями, Закон дає інвесторам практичні інструменти для контролю за виконанням зобов’язань, вказаних у проспекті емісії. Українські позичальники також отримають переваги від нового регулювання завдяки тому, що Закон передбачає спрощену та більш реалістичну процедуру для відмови від оголошення дефолту та надання згоди на реструктуризацію облігацій.

У цьому огляді описується:

  • на які облігації поширюється нове регулювання;
  • порядок проведення та компетенція зборів власників облігацій (у тому числі порядок їх скликання, визначення кворуму та наявності прав голосу, кількість голосів, необхідна для прийняття рішень, та юридична сила таких рішень);
  • роль адміністратора за випуском облігацій (порядок призначення, вимоги до осіб, які можуть бути призначені адміністраторами, повноваження, розміри винагороди та відповідальність адміністраторів); та
  • деякі інші пов’язані питання, такі як дефолт за облігаціями.

Сфера застосування законодавства про колективні права власників облігацій

Регулювання колективних прав власників облігацій в Україні

Реформа вперше запроваджує механізм реалізації колективних прав власниками облігацій, випущених за законодавством України.

Інститут зборів власників облігацій дозволяє власникам облігацій приймати обов’язкові для виконання рішення щодо випуску облігацій колективно та на підставі голосування більшості.

Інститут «адміністратора за випуском облігацій» є дещо подібним до інституту «довірчого управителя за облігаціями» у законодавстві країн загального права. Роль адміністратора за випуском облігацій полягає у представництві інтересів власників облігацій, насамперед у випадках, коли вимагаються централізовані дії (наприклад, моніторинг стану виконання емітентом своїх зобов’язань, участь у судових провадженнях тощо).

Види облігацій, на які поширюється дія реформи

За Законом положення, що стосуються зборів власників облігацій та адміністраторів за випуском облігацій, застосовуються до всіх корпоративних облігацій (крім цільових облігацій) та облігацій місцевих позик, які будуть випускатися після 1 липня 2021 року.

Міжнародні фінансові організації вправі самі вирішувати, чи застосувати нові положення до своїх внутрішніх облігацій, деномінованих у гривні, які будуть випускатися після 1 липня 2021 року, прямо передбачаючи це у проспекті емісії.

На облігації внутрішньої державної позики законодавство про колективні дії власників облігацій не поширюється.

Збори власників облігацій

Повноваження

Збори власників облігацій мають право приймати рішення з усіх питань, що стосуються інтересів власників облігацій, таких як затвердження змін до проспекту емісії та документів забезпечення, надання дозволу на здійснення емітентом та особою, що надала забезпечення, певних трансакцій, надання згоди на тимчасове невиконання певних зобов’язань емітентом або особою, що надала забезпечення, затвердження планів реструктуризації, призначення адміністратора за випуском облігацій, відсторонення його від виконання обов’язків і надання йому спеціальних повноважень, а також вирішення будь-яких інших питань, віднесених до компетенції зборів власників облігацій за законом або проспектом емісії.

Такий гнучкий підхід, який дозволяє детально прописати компетенцію зборів власників облігацій у проспекті емісії, дає сторонам можливість на власний розсуд коригувати необхідний рівень контролю для кожної окремої трансакції.

Порядок скликання

В цілому збори власників облігацій скликаються на вимогу емітента або власників принаймні 10 % непогашених облігацій.

Закон також передбачає можливість скликання спільних зборів власників облігацій різних випусків одного і того ж емітента. Ця можливість буде корисною у випадку здійснення реструктуризації за декількома борговими інструментами.

Кворум

Закон запроваджує дворівневий підхід до визначення кворуму. Збори власників облігацій вважаються правомочними, якщо на них присутні власники 75 % непогашених облігацій, але у разі відсутності кворуму на перших зборах допускається проведення повторних зборів, які вважатимуться правомочними у разі присутності на них власників лише 25 % непогашених облігацій. Такий підхід заохочує своєчасне реагування зі сторони власників облігацій та допомагає подолати ризик «вичікування» з боку інвесторів при прийнятті рішень про реструктуризацію заборгованості за облігаціями і водночас спрямований на забезпечення максимальної участі власників облігацій у процесі прийняття рішень.

Голосування

Збори проводяться без фізичної присутності, а голосування відбувається в електронній формі через депозитарну систему.

Право голосувати на зборах власників облігацій мають усі власники облігацій крім емітента, особи, що надала забезпечення за облігаціями, їхніх афілійованих осіб та контролерів, а також трастів або інших правових утворень, які діють в інтересах будь-кого з них. Це обмеження має на меті забезпечити, щоб усі рішення, які прийматимуться на зборах власників облігацій, відображали волю реальних інвесторів та максимально слугували їхнім інтересам, у тому числі у випадках, коли інтереси кредиторів та позичальника не співпадають.

Кількість голосів кожного власника облігацій дорівнює номінальній вартості належних йому непогашених облігацій (при цьому одна гривня номінальної вартості становить один голос). Власник облігацій може розділити свій голос і проголосувати по-різному з одного й того ж питання порядку денного різними частинами належних йому облігацій. Це дозволяє номінальним утримувачам цінних паперів брати участь у голосуванні від імені кількох клієнтів.

Кількість голосів, необхідна для прийняття рішень зборами власників облігацій

Законом вимагається різна кількість голосів залежно від питання, з якого приймається рішення.

Рішення з більшості питань порядку денного приймаються простою більшістю голосів власників облігацій, які беруть участь у зборах.

75 % голосів власників облігацій, які беруть участь у зборах власників облігацій, вимагається для прийняття рішення про затвердження змін до фінансових умов випуску, планів реструктуризації та відмови від оголошення дефолту у зв’язку з порушенням фінансових умов, а також рішення про призначення адміністратора за випуском облігацій або відсторонення його від виконання обов’язків. Такі порогові значення для прийняття рішень у поєднанні з правилами щодо кворуму, описаними вище, можуть призвести до того, що рішення з цих ключових для інвесторів в облігації питань будуть прийняті власниками 56,25 % непогашених облігацій (у разі скликання зборів власників облігацій на першу вимогу) або навіть власниками всього лише 18,75 % непогашених облігацій (у разі повторного скликання зборів власників облігацій).

Положення, відповідно до якого для прийняття рішення про надання дозволу на зміну фінансових умов облігацій, затвердження планів реструктуризації та відмову від оголошення дефолту вимагається 75 % голосів власників облігацій, які беруть участь у голосуванні, є компромісним, оскільки, з одного боку, покликане захистити інтереси більшості власників облігацій і водночас захистити емітента від міноритарних інвесторів, які могли б довести його до банкрутства, відмовляючись іти на поступки, якби Законом вимагалася одноголосна згода власників облігацій. Однак зважаючи на те, як це положення працює в поєднанні з правилами щодо кворуму, дуже важливо, щоб власники облігацій брали участь у повторних зборах, щоб гарантувати відповідність інтересам більшості рішень, які прийматимуться.

Обов’язковість рішень, прийнятих більшістю голосів

Рішення, прийняті на зборах власників облігацій, є обов’язковими для виконання усіма власниками облігацій відповідного випуску, у тому числі тими, які не брали участі у голосуванні, не мали права голосу або голосували проти такого рішення, але за умови, що такі рішення не дискримінують окремих власників облігацій та не покладають додаткові фінансові зобов’язання на власників облігацій (крім як з їхньої згоди).

Адміністратори за випуском облігацій

Право бути адміністратором за випуском облігацій

Право бути адміністраторами за випуском облігацій мають фінансові установи з достатнім капіталом або інші юридичні особи, що відповідають вимогам, які будуть встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Це можуть бути також і іноземні організації, якщо така можливість буде передбачена Комісією з цінних паперів.

Адміністраторами за відповідним випуском облігацій не можуть бути емітент, особа, що надала забезпечення за облігаціями, їхні афілійовані особи та контролери, а також власники облігацій, які прямо чи опосередковано володіють більше ніж 5 % облігацій відповідного випуску, та інші особи, чиї інтереси суперечать колективним інтересам власників облігацій.

Призначення адміністратора за випуском облігацій

Адміністратора за випуском облігацій призначає емітент. У разі непризначення емітентом адміністратора за випуском облігацій згідно з вимогами проспекту емісії або у разі дефолту за облігаціями (навіть якщо призначення адміністратора за випуском облігацій не передбачене у проспекті емісії), адміністратора за випуском облігацій може бути призначено зборами власників облігацій або за згодою всіх власників облігацій.

Компетенція адміністратора за випуском облігацій

Адміністратор за випуском облігацій повинен добросовісно діяти в інтересах усіх власників облігацій.

Адміністратор за випуском облігацій уповноважений контролювати дотримання емітентом та особою, що надала забезпечення за облігаціями, своїх зобов’язань, брати участь у судових та виконавчих провадженнях та у провадженнях про банкрутство (порушених щодо емітента або особи, що надала забезпечення за облігаціями), виступати в якості цивільного позивача або потерпілого у кримінальних провадженнях від імені власників облігацій, а також здійснювати інші дії від імені власників облігацій за умови надання йому таких повноважень за рішенням зборів власників облігацій.

Таким чином, призначення адміністраторів за випуском облігацій дозволяє власникам облігацій захистити свої інтереси, в тому числі у судових провадженнях усіх видів, без необхідності подання кожним власником облігацій окремих судових позовів. На додаток до заощадження часу та ресурсів це може також забезпечити кращий захист прав власників облігацій, оскільки, ймовірно, адміністратор за випуском зможе краще оцінити позицію власників облігацій в цілому та визначити заходи, які найкраще відповідатимуть їхнім інтересам.

Хоча призначення адміністратора за випуском облігацій робить можливим подання колективних позовів, воно не може перешкодити поданню позовів окремими власниками облігацій. За законодавством України, відмова від права на звернення до суду є недійсною. Саме тому позови, подані окремими власниками облігацій, все одно можуть розглядатися українськими судами.

Витрати на оплату послуг адміністраторів за випуском облігацій

Оплату послуг та відшкодування витрат адміністратора за випуском облігацій здійснює емітент відповідно до договору про призначення адміністратора за випуском облігацій. Але у договорі про призначення адміністратора за випуском облігацій або у проспекті емісії можуть бути передбачені альтернативні механізми оплати його послуг та витрат.

Відповідальність адміністратора за випуском облігацій

Відповідальність адміністратора за випуском облігацій за невиконання своїх обов’язків обмежується десятикратним розміром його річної винагороди, крім випадків умисного невиконання (умисного неналежного виконання) адміністратором своїх обов’язків або грубої необережності.

Інші питання

Визначення та наслідки дефолту

Випадки, які становлять дефолт, тобто зобов’язання емітента або особи, що надала забезпечення за облігаціями, порушення яких призводить до дефолту, або інші випадки, які завдають шкоди інтересам власників облігацій, визначаються у проспекті емісії. За відсутності відповідного визначення дефолтом вважається:

  • несплата протягом більш ніж 10 робочих днів будь-якої суми, що підлягає сплаті;
  • відкриття провадження про визнання неплатоспроможності або подібного провадження щодо емітента або особи, що надала забезпечення за облігаціями;
  • дії або бездіяльність емітента, що можуть мати істотний негативний вплив на права або інтереси власників облігацій.

При настанні випадку дефолту власники облігацій, які у сукупності володіють облігаціями, сумарна номінальна вартість яких не менша ніж 25 % вартості непогашених облігацій відповідного випуску, вправі вимагати дострокового погашення облігацій шляхом надання повідомлення адміністратору за випуском облігацій, емітенту або особі, що надала забезпечення за облігаціями (залежно від ситуації), та без скликання зборів власників облігацій. Власники облігацій можуть відмовитися від пред’явлення такої вимоги про дострокове погашення облігацій за рішенням зборів власників облігацій, за яке проголосували 75 % власників облігацій, присутніх на таких зборах.

Із додатковими питаннями про колективні права власників облігацій просимо звертатися до партнерів фірми – Назара Чернявського або Антона Коробейнікова.

Подібні новини

25 Травня 2023

Новини

Sayenko Kharenko запрошує молодих правників приєднатися до навчальної програми SK Hard Course
15 Травня 2023

Новини

В Україні починає діяти регуляторна платформа для тестування інноваційних продуктів
09 Травня 2023

Новини

Місячний звіт благодійного фонду «Дихай»: квітень 2023
Cookies повідомлення

Ми використовуємо дані cookie, щоб аналізувати поведінку відвідувачів
нашого сайту та покращувати його. Використовуючи наш сайт, ви даєте згоду на дані cookie відповідно до нашої Cookie Policy.