Are there any other obstacles to the development of renewable energy in Ukraine? (in Ukrainian)

З огляду на сьогоднішні темпи введення в експлуатацію установок з виробництва «зе­лених» мегаватів, варто зазначити, що стан речей в секторі відновлювальної енергетики України є кращим, ніж це було ще декілька років тому. Певним рубіконом було введення в дію влітку 2015 року законодавчих змін, що допомогло усунути досить болючі на той час перешкоди (як то вимога щодо використання «місцевої складової» для отримання «зеле­ного» тарифу, обмежене законодавче визначення «біомаси», що не дозволяло отримувати «зелений» тариф при використанні енергетичних рослин тощо). Згадані зміни 2015 року значною мірою підживили інтерес інвесторів і власників домогосподарств до реалізації проектів з виробництва електроенергії з відновлювальних джерел енергії.

З того часу в Україні загалом продовжують відбуватися сприятливі зміни у сфері регу­лювання відновлювальної енергетики. Як приклад можна навести прийняття підзаконних актів НКРЄКП для реалізації норми закону щодо нарахування та виплати надбавки до «зе­леного» тарифу за використання «місцевої складової», спрощення правил приєднання електроустановок до електричних мереж, прийняття закону про стимулювання виробни­цтва тепла з альтернативних джерел енергії (замість природного газу), а також прийняття нового закону про ринок електроенергії, який суттєво змінює модель ринку, що існує сьо­годні. Утім, незважаючи на відносно позитивну динаміку розвитку проектів з використан­ням відновлювальних джерел енергії, сьогодні ще існують перешкоди, які не дозволяють пришвидшити темпи такого розвитку. Окрім загального ризику країни, щодо якого в багатьох іноземних інвесторів все ще не виникає апетиту, одним з ключових стримуючих факторів є відсутність повністю прийнятної для іноземних інвесторів та кредиторів форми договору купівлі-продажу електроенергії, виробленої з відновлювальних джерел.

І хоча НКРЄКП нещодавно розробила зміни до примірного договору купівлі-продажу електроенергії, його не можна вважати повністю «bankable PPA», оскільки в ньому все ще не враховані важливі положення (наприклад, можливість відступати права вимоги до ДП «Енергоринок», а в подальшому до гарантованого покупця, без їхньої згоди).

До стримуючих факторів також можна віднести і питання з видачею безстрокових тех­нічних умов, що призвело до відсутності вільних потужностей для нових проектів (законо­проект, яким передбачається встановлення фіксованого строку дії технічних умов, все ще на розгляді в парламенті). Надважливим чинником для подальшого розвитку галузі також є загальна стабільність законодавства та регулятора, щоб могли викристалізуватися про­гнозовані правила гри. Очевидно, що не пішли на користь сектора відновлювальної енер­гетики минулі нездійснення курсових індексацій і зміни в підходах до встановлення «зе­леного» тарифу у гривні, неодноразові зміни коефіцієнтів і нещодавня відсутність у ре­гулятора кворуму для прийняття рішень. Це особливо варто враховувати в контексті сьогоденних дискусій щодо переходу до нової моделі стимулів у вигляді аукціонів.

 

Related publications

20 April 2023

Publications

Corporate M&A 2023. Law and practice
22 March 2023

Publications

Building resilience: Ukrainian law firms one year into the war
10 March 2023

Publications

Ukraine overview
Notification cookies

We use cookies to analyze the behavior of visitors
of our website and improve it. By using our website, you consent to these cookies in accordance with our Cookie Policy.